TRWA NABÓR!!!

wtorek, 29 stycznia 2013

KONKURS - Ogólnopolski Konkurs Grantowy dla organizacji pozarządowych

16 stycznia br. w ramach dziesiątej edycji Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse 2013” ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych, w którym można uzyskać nawet 40 000 zł dofinansowania na realizację projektów służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wnioski można składać do 8 marca br.

Wszelkie informacje na temat konkursu znaleźć można na stronie www.rownacszanse.pl

Źródło: http://lubuskie.pl/

sobota, 26 stycznia 2013

BĘDZIE NABÓR - bezpłatne szkolenia :)

UWAGA! Lista dość świeża, a mianowicie z 25-01-2013 :)

Dajcie im troszkę czasu, przed nimi jeszcze skompletowanie załączników do umowy o dofinansowanie, podpisanie umowy o dofinansowanie, zatrudnienie kady, a następnie rekrutacja uczestników (rekrutacja firm, projekty bowiem wspierać będą pracowników). Dla zainteresowanych osób fizycznych oznacza to, iż najpierw muszą przekonać swojego szefa o tym jak bardzo potrzebują danego szkolenia, a następnie jako firma wraz ze wskazaniem swojej osoby aplikować o udział w projekcie.

http://www.efs.lubuskie.pl/system/obj/3646_8_1_1_lista_rankingowa_na_str.pdf


KONKURS - w ramach programu GEKON


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają otwarcie I konkursu w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

 1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
 2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;
 3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
 4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
 5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 01 marca 2013 r. do 14 marca 2013 r. (do godz. 24:00) wyłącznie w systemie elektronicznym OSF:https://osf.opi.org.plSzczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa - zgodnie z którą należy przygotować wnioski - dostępne są na stronach internetowych: www.ncbr.gov.plwww.nfosigw.gov.plwww.program-gekon.pl

Żródło: http://www.ncbir.pl

KONKURSY LUBUSKIE - harmonogram naborów w POKL


Źródło: http://www.efs.lubuskie.pl

poniedziałek, 21 stycznia 2013

KONKURS - na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej (MORO)

Federalne Ministerstwo Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec (BMVBS) razem z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do wzięcia udziału w II edycji „Konkursu na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej“. Wszystkich interesantów zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 1 lutego 2013 r.

Poszukiwane są polsko-niemieckie projekty, zajmujące się wspólnym transgranicznym rozwiązywaniem konkretnych problemów przestrzennych, np. w zakresie kształtowania współpracy miast z ich otoczeniem, współpracy pomiędzy miastami lub gminami czy też poprawy dostępności miejscowości ośrodkowych.

Nagrodzone zostaną projekty dające szanse konkretnych rezultatów, nastawione na praktyczną realizację, które w przyszłości będą mogły służyć jako wzór dla wspólnych działań na pograniczu.

Realizacja nagrodzonych przedsięwzięć zostanie wsparta nagrodą pieniężną. Suma wynosi łącznie 25.000 euro. Suma ta zostanie w równych częściach podzielona na laureatów konkursu

Pytania dotyczące konkursu:
Christian Gering
INFRASTRUKTUR & UMWELT
 +49 331 505 81 16, christian.gering@iu-info.de
(po polsku i po niemiecku)

sobota, 19 stycznia 2013

TRWA NABÓR: bezpłatne szkolenia (Lubuska Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem)


Do udziału w projekcie firma ALTCOM zaprasza pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubuskiego, spełniających poniższe wymagania: - pracownik zatrudniony na umowę o pracę lub osoba samozatrudniona, - pracownik wykonuje pracę menedżera/ kierownika. Preferowani będą pracownicy z przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców. W projekcie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne.

ZAKRES TEMATYCZNY, TERMINY I MIEJSCE SZKOLEŃ

Szkolenia odbywają się w czasie pracy, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-16:00 w Zielonej Górze. Grupy szkoleniowe liczą 10 uczestników. Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innej miejscowości woj. lubuskiego- w przypadku zgłoszenia się min. 10 osób na dany termin.
BLOK A: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
BLOK B: OSOBISTE KOMPETENCJE MANAGERA
BLOK C: PRAWO I FINANSE DLA MANAGERÓW
BLOK D: ZARZĄDZANIE W TRUDNYCH CZASACH
OPŁATY/WKŁAD WŁASNY
Udział w szkoleniach jest w 100% dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy nie wnoszą opłat za szkolenia.

piątek, 18 stycznia 2013

KONKURS - NCBR harmonogram na 2013

!!!Uwaga orientacyjny, czyli może ulec zmianie :)

Źródło: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

KONKURS - 2.1.2 POKL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)
 działając na podstawie rozporządzenia z dnia 4 września 2012 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064)
ogłasza konkurs zamknięty
o nr POKL/2.1.2/FS
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramachPoddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Dofinansowanie będzie udzielane na: wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych.
O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:
reprezentatywne organizacje związkowe lub reprezentatywne organizacje pracodawców - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne, organizacje członkowskie, regionalne i branżowe, posiadające zdolność prawną.
Budżet Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi: 394 511 298 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 8 mln PLN. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w kwocie 400 tys. PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze składane przez projektodawców od wyników oceny.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 3 mln PLN.

KONKURS - 2.1.1 POKL "Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)
działając na podstawie rozporządzenia z dnia 4 września 2012 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064)
ogłasza konkurs zamknięty
o nr POKL/2.1.1/2012/ZS
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Dofinansowanie będzie udzielane na: szkolenia (w tym szkolenia w formie studiów podyplomowych) oraz doradztwo dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu:
 • możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania), dla pracowników i kadry zarządzającej,
 • budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,
 • ekoinnowacji,
 • zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,
 • zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,
 • audytu energetycznego,
 • audytu ekologicznego,
 • marketingu ekologicznego,
 • „zielonych zamówień/zakupów”.
O wsparcie mogą ubiegać się:
 1. przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia
  2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),
 2. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lubpotencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami.
Budżet Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi: 394 511 298 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi  122 mln PLN. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w kwocie 6 100 000,00  PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze składane przez projektodawców od wyników oceny.

KONKURSY - aktualne, można składać


Grantowy Program Studencki
Terminy Pierwszy dzień każdego miesiąca

Europa Past Forward – konkurs na krótki film
Termin aplikowania: 20 stycznia 2013 r.

Szkolenia dla europejskich pracowników młodzieżowych
- Turcja (8-14 kwietnia 2013 r.). Termin składania wniosków: 20 stycznia 2013 r.
- Portugalia (13-19 maja). Termin składania wniosków: 3 lutego 2013 r.
- kurs dodatkowy: - Francja (25 lutego - 3 marca 2013 r.). Termin składania wniosków: 21 stycznia 2013 r.

Vulcanus w Japonii
Termin składania wniosków upłynie: 20 stycznia 2013 r.

Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich
Termin składania wniosków: 24 stycznia 2013 r. 

Europejska nagroda im. Karola Wielkiego
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 stycznia 2013 r. 

Nagroda Innovact Campus
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 stycznia 2013 r.

Praktyki w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
Termin nadsyłania zgłoszeń: Na pierwszą połowę roku: 30 stycznia, na drugą połowę roku: 30 kwietnia

Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym)
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 29 października 2012 r. do 4 lutego 2013 r.
           
8.2.1  Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 9 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r.

FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) I PROJEKTY SIECIOWE (PS) LUBUSKIE BRANDENBURGIA
Nabór prowadzony w sposób ciągły.      
           
FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) POLSKA - SAKSONIA
            Nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków.          

LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej (Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych
Wnioski można składać w terminie od dnia 21 grudnia 2012 r. do dnia 18 lutego 2013 r. 

 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu
Wnioski można składać w terminie od 17.12.2012 r. do 31.01.2013 r.


Opracował: Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Gorzowie Wlkp.

środa, 16 stycznia 2013

OFERTA - Płatna praktyka (staż) w HOLANDII


PŁATNA PRAKTYKA (STAŻ) W HOLANDII DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ (do 25 lat)


Agencja Pośrednictwa Pracy „Socha&Partners” w Rzeszowie (Certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy nr 1002) współpracując z holenderską organizacją pozarządową (European Foundation for Traineeships) prowadzi (kolejny, czwarty sezon) nabór kandydatów do odbycia płatnej praktyki (stażu) w zakładach branży rolniczej w Holandii (farmy rolne, produkcja warzyw, owoców i kwiatów).

Oferta:
3-miesięczny staż w branży rolniczej w Holandii (praca w nowoczesnych zakładach rolniczych i szklarniach – warzywa, owoce, kwiaty); zarobki – 5,3 euro/godz. netto, mieszkanie bezpłatne, w programie stażu zapewnione wycieczki, zwrot kosztów transportu!
Wymagania: osoby do 25 lat (ze względu na holenderskie przepisy odnośnie uczestnictwa w stażach), średnia znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, brak wad wzroku typu daltonizm.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie cv z tytułem maila: HOLANDIA na adres: socha-and-partners@wp.pl

Bardziej szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie firmy w Rzeszowie, ul.Rataja 22/3, telefonicznie pod nr 660 178 914 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem : socha-and-partners@wp.pl

niedziela, 13 stycznia 2013

KONKURS - „Ścieżki Kopernika”

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Ścieżki Kopernika”

I. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu popularyzację nauki wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Konsorcja, składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego podmiotu działającego na rzecz nauki, w skład których ponadto mogą wchodzić organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, w ramach projektu opracowują i realizują program działań promujących i upowszechniających działania naukowe i ich wyniki. Program powinien zawierać element badań naukowych prowadzonych z zaangażowaniem osób spoza środowiska naukowego, a szczególnie młodzieży szkolnej. Konsorcjum, wykorzystując zasoby jednostki naukowej wchodzącej w jego skład (np. laboratoria, aparatura naukowa), angażuje członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzież szkolną) w spójne tematycznie działania naukowe będące przedmiotem projektu. Zadaniem podmiotu działającego na rzecz nauki, wchodzącego w skład konsorcjum jest włączenie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania. Efektem projektu powinno być stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, przedstawiających sposoby i metody zainteresowania młodzieży kwestiami nauki, rozbudzenia w nich ciekawości i chęci pogłębiania wiedzy. Moduły zostaną wykorzystane przez instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się popularyzacją nauki, co przyczyni się do uaktywnienia środowiska popularyzatorów nauki w Polsce.

W ramach konkursu wyłonionych zostanie nie więcej niż 16 projektów (nie więcej niż po jednym projekcie na jedno województwo), realizowanych wśród społeczności danego regionu.


2. Każdy projekt zgłaszany do konkursu powinien zawierać dwa elementy:

a. element popularyzatorski
Konsorcjum realizujące projekt zobowiązane jest do promocji i upowszechniania działań naukowych realizowanych w ramach projektu w prasie, mediach elektronicznych i portalach społecznościowych. Wyniki prowadzonych działań powinny zostać także zaprezentowane w formie posteru na ogólnopolskiej wystawie popularyzującej naukę. Ponadto konsorcjum zobowiązane jest do współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie promocji projektu na stronie internetowej poświęconej konkursowi, administrowanej przez Ministerstwo;
b. element naukowy
Spójne tematycznie działania naukowe objęte projektem muszą być prowadzone zespołowo, z aktywnym udziałem członków społeczności lokalnej (głównie młodzieży szkolnej), w celu przybliżenia metod pracy naukowej oraz inspirowania do samodzielnego rozwoju i poznawania zagadnień naukowych. Zakres tematyczny działań dotyczy dziedzin nauk ważnych dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Członkowie społeczności lokalnej powinni uczestniczyć w prowadzonych działaniach naukowych, poprzez np. prowadzenie obserwacji, zbieranie danych, prowadzenie analiz i opisu doświadczeń, czy udział w opracowaniu części wyników badań.

3. Rezultatem każdego projektu powinien być niekonwencjonalny moduł zajęć przedstawiający formy zaangażowania społeczności lokalnej w prowadzenie działań naukowych i upowszechniania nauki wśród członków lokalnej społeczności oraz atrakcyjna dokumentacja przedstawiająca sposób realizacji projektu.
Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/sciezki-kopernika/

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCHWe wtorek, 8 stycznia br. zarząd województwa podjął dwie uchwały na temat konkursów otwartych na zadania publiczne. 

Pierwszy dotyczy pomocy społecznej (planowane wydatki: 100.000zł), wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (22.500zł) i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (90.000zł). W sumie do podziału jest 212.500zł.

Drugi konkurs skierowany jest na zadania związane z kulturą (planowane wydatki: 110.000zł), edukacją (18.000zł), turystyką regionalną (41.136zł) i przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym (110.000zł). W sumie do podziału jest 279.136zł.

Pieniądze mogą być wydane tylko na zadania, których wykonanie nastąpi nie później niż 31 grudnia br. W obu przypadkach wnioski można składać do 31 stycznia br. 

Więcej informacji:
http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/Otwarty-konkurs-ofert